.: เป็นองค์กรด้านสังคมที่มีมาตรฐาน เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างมีคุณภาพ:.