.: เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน :.