Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร.075-356165  โทรสาร.075-341026  E-mail : nakhonsithammarat@m-society.go.th
หน้าแรก
จิตมุ่งบริการ ประสานภาคี มีจริยธรรม นำการพัฒนาสังคม ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาสังคม
 
 
นางวิไล บุณยเขมนันท์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ขอข้าราชการที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2556
 

จำนวนผู้เข้าชม

 
 
    ข่าวกิจกรรม
     
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่

ประชุม "มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางในการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์"

ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
     
โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ พิธีสืบดวงชาตาและถวายผ้าไตรพระราชทานฯ การประชุมติดตามและประเมินโครงการที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช การอบรมพัฒนาบุคลากร "โครงการพัฒนาสมดุลชีวิต พิชิตงาน"
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
     

  อ่านทั้งหมด>>>>>>

 

   ข้อมูล
   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
- แบบอาคาร
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 - รูปแบบศูนย์ฯ + แนวทางศูนย์
- รายงานสรุปสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556
 ส่วนที่1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 - ตัวอย่างรายงานการประชุม
 
 
 
     
     
 

 

 
 

    ข่าว/กิจกรรมคนพิการ
   
- ประชาสัมพันธ์การเตรียมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 131
 
ข่าวเตือนภัย
- รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน
 
ประกาศ
       
 
   จุลสาร
   
- จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม   2557    
- จุลสารประจำเดือนมิถุนายน   2557    
- จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม  2557    
- จุลสารประจำเดือนเมษายน   2557    
- จุลสารประจำเดือนมีนาคม   2557    
- จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์   2557    
- จุลสารประจำเดือนมกราคม   2557    
- จุลสารประจำเดือนธันวาคม   2556    
- จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน   2556    
- จุลสารประจำเดือนตุลาคม   2556    
- จุลสารประจำเดือนกันยายน   2556    
- จุลสารประจำเดือนสิงหาคม   2556