อุดมการณ์ พม. :."รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทำในสิ่งที่ถูก ไม่ประพฤติในสิ่งที่ผิด".:
.: เป็นองค์กรด้านสังคมที่มีมาตรฐาน เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างมีคุณภาพ :.