ค่านิยม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

:."อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข มีุคุณธรรมและความรับผิดชอบ ".:

.: เป็นองค์กรด้านสังคมที่มีมาตรฐาน เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างมีคุณภาพ :.