Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบานและข้อสั่งการในการปฏิบัติงาน

กลับหน้าหลัก