Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือ นายวิ่ง คงแคล้วภัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ทาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การช่วยเหลือ นายวิ่ง คงแคล้วภัย ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าศาลา โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอท่าศาลา ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาลท่าศาลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา

กลับหน้าหลัก