Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสมัชชาสวัสดิการสังคม ระดับภาค หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคม ระดับภาค หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" ณ ห้องแก้วกัลยา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลับหน้าหลัก