Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอนบพิตำ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนบพิตำ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอนบพิตำ และมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานศูนย์ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ

กลับหน้าหลัก