Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบหมายนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน" ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดีเด่น 2.)รางวัลนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 3.)รางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง

กลับหน้าหลัก