Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ในสังกัดกระทรวง พม. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่10 ก.ค. 62 นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ในสังกัดกระทรวง พม. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา และวางแผนแนวทางการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุม พมจ.นศ

กลับหน้าหลัก