Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social smart city)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน (One Home) ข้าราชการ เจ้าหน้าทึ่ อพม.และ ทต.ขุนทะเล ให้การต้อนรับนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และคณะ ณ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา  ตรวจติดตามโครงการตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social smart city)เยี่ยมชม นิทรรศการ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ศพอส. ศพค. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นักเรียน รร.ผู้สูงอายุและอารยสถาปัตย์ ณ.รพ.สต.บ้านสอ

กลับหน้าหลัก