Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าพบนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคารวะ ปรึกษาหารือข้อราชการตามภารกิจกระทรวง 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจารชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผวจ.นศ.เพื่อคารวะ ปรึกษาหารือข้อราชการตามภารกิจกระทรวง พร้อมขอคำแนะนำการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการตรวจราชการ รอบ 2 (Progress Review)ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2562 ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยรับตรวจ ณ.ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลับหน้าหลัก