Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการหนึ่งใจ... เดี่ยวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจำปี 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน โครงการหนึ่งใจ... เดี่ยวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ลานสกา ร่อนพิบูลย์ และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 500 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

กลับหน้าหลัก