Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเวียดนาม
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
            คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนและเยาวชนจาก National Committee on Youth of Viet Nam เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ และการพัฒนาเยาวชน ระหว่างไทยกับเวียดนาม รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 2 ประเทศ โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2


             เวลา 10.15 น. คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนาม ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช