Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 18/2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
            นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 18/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน 224 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000 บาท ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 138 ราย เป็นเงิน 278,000 บาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 61 ราย เป็นเงิน 152,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 35,000 บาท