Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อำเภอบางขัน

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน โดย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว สภาสังคมสงเคราะห์ฯได้สนับสนุนงบประมาณจากโครงการสลากการกุศลให้จังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรมบูธนิทรรศการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาด้านสังคม และกิจกรรมพม.คืนความสุขให้เด็ก ๆ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 200 คน