Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
         นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวประภาพรรณ วัฒนะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ณ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (ท่าเรือมิตรภาพที่ 30)