Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
         นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช