Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธิปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2562
         นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานในพิธิปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุนพระราชทานพร้อมครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการทีม One Home ในระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)