Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
          นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติภารกิจกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ 2. เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง 3. เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ดังกล่าว