Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมงานด้วยรัก และผูกพันสายสัมพันธ์ ชาว พม.

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
         นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานด้วยรัก และผูกพัน สายสัมพันธ์ ชาว พม. งานเกษียณอายุราชการ ของนางนัฐกานต์ สุทิน และนายสมคิด ศรีน้อย ลูกจ้างประจำ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานมอบโล่และของที่ระลึก