Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
         นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ทีม One Home พม.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช