ประวัติความเป็นมา
 
 

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  (Nakhonsithammarat Provincial Office of Social Development and Human Security) เดิมชื่อสำนักงานประชาสงเคราะห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2508 โดยมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา คือ ประชาสงเคราะห์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสมียนพนักงานจัตวา

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2536 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 ขึ้น ทำให้สำนักงานประชาสงเคราะห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสงเคราะห์ ได้เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงมหาดไทย มาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

        ©    ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security)

 
 
   
   
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทร.075-356165   โทรสาร 075-341026 E-mail : nakhonsithammarat@m-society.go.th
http:// www.nakhonsithammarat.m-society.go.th