เจตนารมณ์ของ รมว.พม. :."ลดความเหลี่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน".:
.: เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน:.